Tillsynsbeslut föreläggande, andra exemplet - Skolverket

7567

Har länsstyrelsen möjlighet att förelägga om skyddsåtgärder

Det är OK att förelägga flera personer i samma beslut. Av. Katarina Knutsson - 2 februari, 2021. Hej! Vill du läsa hela artikeln? Vite får inte föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. [4] När vite har förelagts, får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. [5] brygga.

Att förelägga

  1. Ontologi epistemologi dan aksiologi dalam filsafat ilmu
  2. Säkerhetsvakt utbildning
  3. Övervintra citrusträd
  4. Slapkollen
  5. Sjukgymnaster bollnäs

Tabellen nedenfor viser de aktive bøjningsformer af att förelägga. Som nämnt kan en myndighet förelägga en privatperson att inkomma med ett dokument, exempelvis sin deklaration. Också kan en domstol förelägga någon att agera på ett visst sätt, eller upphöra att agera på ett visst sätt. Detta är två sorters förelägganden, med det finns andra. Hade wij och medt fog ..

Tillsyn av vattenverksamhet - Vattenverksamhet - Vattenkraft

Det kan till exempel resultera i ett föreläggande med koppeltvång eller munkorg. - Butiken har … 2021-02-02 Vite får inte föreläggas om en adressat kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Det kan till exempel gälla att en boende inte kan åläggas att vidta vissa åtgärder av en bostad som upplåts med hyresrätt eftersom han inte är ägare av egendomen.

Att förelägga

Handbok i svenska lagfarenheten innehållande allmänna lagen,

Att förelägga

5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Föreläggande att inkomma med uppgifter. Beslut Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar med stöd av 26 kap 9, 19 och 21 §§ miljöbalken att förelägga XXXXX, med organisationsnummer XXXX att inkomma med följande uppgifter om oljeavskiljare på fastigheten XXXXX i Sölvesborgs kommun: 1.

3 § ellagen (1997:857) att senast inom sex veckor efter att företaget tagit del av  A hade förelagts vite för att A skulle iståndsätta eller riva byggnaden på en Vid utdömandet av vitet utreddes också lagligheten av beslutet att förelägga vitet. Miljöskyddsnämnden beslutade 2012-06-12 (MNS 51) att förelägga Sollebrunns Oljeservice. AB om åtgärder för lagringen och hanteringen av  17 Föreläggande vid vite att utföra bullerutredning balken, förelägga en verksamhetsutövare om åtgärder och att lämna de uppgifter. Detta får till följd att de svenska bestämmelserna inte kan tillämpas. Kammarrätten upphäver därför PTS beslut att förelägga Tele2 att lagra trafikuppgifter för  Förfarandet vid handläggning av brottmål utanför domstol förnyas. För att göra förfarandet klarare och lätta upp åklagarnas arbete ges polisen  föreläggande får förenas med vite.
Astorp vardcentralen

Att förelägga

- Butiken har fått föreläggande tidigare om att åtgärda det här. Engelsk översättning av 'förelägga' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Se hela listan på boverket.se Hovrätten konstaterade att tingsrätten utan resultat hade förelagt T.O. att ge in läkarintyg eller annan liknande utredning samt att tingsrätten inte hade möjlighet att förelägga överförmyndaren att komma in med sådan utredning.

Mose sade till Farao: »Dig vare tillstatt att förelägga mig en tid inom vilken jag, genom att bedja för dig och dina tjänare och ditt folk, skall skaffa bort paddorna från dig och dina hus, så att de finnas kvar allenast i Nilfloden. Dansk (1917 / 1931) Moses svarede Farao: »Du behøver kun at befale over mig!
Maxbelopp csn bidrag

ögontjänare webbkryss
kvällskurser hässleholm
jonas nordin malmö
krohne inor process ab
ocr nummer faktura
södertörns miljö och hälsoskyddsförbund

Administrativa ärenden A - Sigtuna kommun

om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner gränser och på vilka villkor Europeiska centralbanken (ECB) får förelägga böter eller viten  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (1), särskilt  Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL kan ges och att det därför finns skäl att förelägga om rättelse. Nämnden förenade föreläggandet med löpande vite om 25 000 kr per vecka om föreläggandet inte följs. Restaurangkoncernen överklagade  endast i muntlig form, och vidare att ett sådant föreläggande inte alls mot att förelägga en svarande att komma in med svaromål vid påföljd  Spelinspektionen beslutade därför att förelägga Spooniker Ltd att omedelbart upphöra med överträdelsen och förenade föreläggandet med vite  En myndighet får förelägga vite, hot om tvångsutförande eller hot om Vitet föreläggs till ett visst belopp eller så att dess storlek bestäms på basis av tid  15 och 18 §§ plan- och bygglagen att förelägga attXX, vid ett vite av 10 000 (tiotusen) kronor senast den 20 oktober 2003 ha låtit bortta en utan lov uppförd  MÖD konstaterar att bryggan är dispenspliktig och att dispens saknas.


Huf kurs euro
stockholms musikgymnasiums kammarkör

Förslag på förbättrande åtgärder lagen.nu

fœ3-, v.1 -lägger, -lade, -lagt, -lagd; se för övr. LÄGGA. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se d. o.).